آی میتران

تجربه یک آنلاین متفاوتمحاسبات سیم پیچی ترانس تکفاز

ولتاژ اولیه * بر حسب ولت
ولتاژ ثانویه * بر حسب ولت
جریان ثانویه * بر حسب آمپر
ضریب بهره * بر اساس داده های مساله
امنیتی *   

trial-version