آی میتران

امروز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
برق، تصاویر برق ،

تصویر جالب از نمایش توان اکتیو و راکتیو